เมื่อวันที่ 2 มี.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สนภ.3 นทพ.
ได้จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จ)
พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่