เมื่อ 27-29 พ.ย. 60 จเรทหารและคณะฯตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
ของ สนภ.3 นทพ. และทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ของกำลังพล ณ บก.สนภ.3 นทพ.อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่