เมื่อ 23 พ.ย. 60บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.3 นทพ.เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่
เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยมี ผวจ.ชม.เป็นประธาน ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม