เมื่อ 20 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย  ผอ.สนภ.3 นทพ. และรอง ผอ.สนภ.3 นทพ.(พ.)
ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการปฏิบัติงานและ มอบสิ่งของเป็นการบำรุงขัวญ ชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนา
โครงการก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรลาดยาง  Para Cape Seal กว้าง 5 ม. ระยะทาง 2.010 กม. ,โครงการปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรัง
โครงการขุดสระเก็บน้ำในไร่นา พร้อมดาดผิวน้ำยางคอมเปาด์ ณ พื้นที่ ต.ยางคราม ต.ดอยหล่ออ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่