เมื่อ 5 ธ.ค. 60 บก.ทท.(นทพ.) โดย  สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลและอุปกรณ์ ฯร่วมกับ ส่วนราชการ ,ภาคเอกชน และประชาชน พื้นที่ จ.เชียงใหม่
ร่วมกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา  "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ 
ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ลำเหมืองแตไม้แดง ณ  วัดเชตวัน หมู่ 8 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่