19 ธ.ค. 60 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.  ต้อนรับ ผบ.วสท.สปท.และนทน.วสท.รุ่นที่ 59ศึกษาดูงาน สนภ.3 นทพ.
เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย และชมการสาธิต หน่วยบรรเทาสาธารณภัยสนภ.3 นทพ.
ณ  บก. สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่