วันที่ 2 ก.พ. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ท.ณตฐพล บุญงาม

จก.ขว.ทหาร และ คณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ ประจำประเทศไทยจำนวน 18 ประเทศ

ในโอกาสมาเยี่ยมชมสนภ.3 นทพ.และทัศนศึกษาพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้

รับฟังบรรยายสรุป ภารกิจของหน่วยและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยของสนภ.3 นทพ.

และชมการสาธิต หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.3 นทพ.

ณ บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่