เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อภิรัชฎ์  รามนัฎ รอง.ผอ.สนภ.๓ (พ.) และ นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.
ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส. (๑) และคณะ ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย