เมื่อ 1 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.)โดย สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน”
ปฎิบัติกิจกรรมพ่นน้ำ บรรเทาภัยหมอกควัน ล้าง กวาด ถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ และถนนในเมืองเชียงใหม่ 
ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน ฯ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ประกอบด้วย: กำลังพลของ สนภ.3นทพ.
และรถฉีดน้ำ : ประชาชนจิตอาสาฯ อ.เมืองเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, อปท., แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
, ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่, มทบ.๓๓, โครงการชลประทานเชียงใหม่, ปภ.จ.เชียงใหม่, บน.๔๑,
สำนักทางหลวงที่ ๑, อบจ.เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ตชด.ภาค ๓ 
/กำลังพล จิตอาสา พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ /มทบ.33/เทศบาลนครเชียงใหม่ฯ รวม จำนวน 1,290 คน....