เมื่อ 2 เม.ย.61บก.ทท. (นทพ.)โดย สนภ.3 นทพ.และ นพค.32 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ มทบ.33 จัดกิจกรรม...
จิตอาสา “พัฒนาคลองแม่ข่า” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบามราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา มีกำลังพล สนภ.3 นทพ.
จำนวน 6 นายและ นพค.32 สนภ.3 นทพ. จำนวน 25 นาย ร่วมกิจกรรม ณ คลองแม่ข่า
บริเวณบ้านเอื้อาทรป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่