3 เม.ย.61บก.ทท. (นทพ.)โดย ผอ.สนภ.3 นทพ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ บก.ทท. ประจำปี 2560 
ให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ของ บก.สนภ.3 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. ทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน
จำนวนเงิน  38,500บาท ณ บก.สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่