เมื่อ 31 ม.ค.62บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน
พิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2562 จำนวน 6 ประเภท 
จาก นพค.31-36 สนภ.3 นทพ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดระดับ นทพ. และระดับ บก.ทท.
ณ ห้องประชุม บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่