วันที่ 6 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.

-สรุปผลการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าน้อย
ระยะทางรวม 7,600 เมตร (ตั้งแต่บริเวณสะพานคอนกรีตบ้านดอนไชย ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ถึงบริเวณแม่น้ำปิง สะพานคอนกรีต บ.สบแม่ข่า ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่)

โดยมี...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ,รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด,
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบโครงการฯ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่