รายนาม  ผอ.สนภ.๓ นทพ.ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ยศ-ชื่อ
                                                                     ดำรำตำแหน่ง
๑.พลตรี ยงยุทธ        พิมสาร                           ๒๕  มี.ค.๓๔ - ๓๑ ส.ค.๓๔
๒.
พลตรี อภิชาติ       เพ็ญกิตติ                         ๑  ก.ย.๓๗ - ๓๐  ก.ย.๓๘
๓.
พลตรี  อินทรัตน์   ยอดบางเตย                    ๑ ต.ค.๓๘ - ๓๐ ก.ย.๓๙
๔.
พลตรี เจริญ           เนตรแพ                         ๑ ต.ค.๓๙  - ๓๑ มี.ค.๔๔
๕.พลตรี  ยุทธพงษ์    พวงทอง                        ๑ เม.ย.๔๔ - ๓๐ มี.ค.๔๘
๖.พลตรี   พงศ์เอก     อภิรักษ์โยธิน                 
๑ เม.ย.๔๘ - ๓๐ ก.ย.๔๙
๗.
พลตรี  ยงยศ          คงแถวทอง                    ๑ ต.ค.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๒
๘.
พลตรี  สมบูรณ์      แก้วอยู่                          ๑ ต.ค.๕๒  -  ๓๐  ก.ย.๕๕
๙.พลตรี  ชัยพฤกษ์     อัยยะภาคย์                   
 ๑ ต.ค.๕๕  - ๓๐ ก.ย.๕๘
๑๐.
พลตรี  ทำนุ         โพธิ์งาม                         ๑ ต.ค.๕๘  -  ๓๐  ก.ย.๖๐
๑๑. พลตรี  อภิสิทธิ์    นุชบุษบา                      ๑  ต.ค.๖๐   -   ๓๐ ก.ย.๖๑
๑๒.พลตรี ดำรงค์       คงเดช                           ๑ ต.ค.๖๑   -   ปัจจุบัน