ภารกิจ สนภ.3 นทพ.

                 อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๑๕๐      มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความ
    มั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ของประเทศในท้องถื่นทุรกันดาร และในพื้นที่ที่กำหนด  รวมทั้ง
    การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน
    พัฒนาภาค ๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ