สำนักงานพัฒนาภาค ๓
นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.32 สนภ.3 นทพ. จัดทำโครงการประชารัฐ "ร่วมซ่อมฝายเชียงหมั้น"
โดย ผบ.นพค.
32 สนภ.3 นทพ. ได้นำกระสอบทราย จำนวน 1,500 ใบ พร้อมกำลังพล นพค.32
ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ ทต.ไชยปราการ และ รร.บ้านอ่าย
, ภาคธุรกิจ ได้แก่ บ้านไม้หอมฮิโนกิ
และภาคประชาชน ได้แก่ คณะสงฆ์และราษฎรในพื้นที่ ต.ศรีดงเย็น และ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ดำเนินการซ่อมฝายเชียงหมั้น ที่พังจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันตาลัสในห้วงที่ผ่านมา
ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พ้นทุกข์จากภัยธรรมชาติ

 


นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

30 พ.ย.60บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ของหน่วยเข้าร่วมกับราษฎร
ต.แม่กาษา ดำเนินการตามโครงการ"ประชารัฐ สร้างป่า สร้างรายได้" โดยจัดสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับพื้นที่ และเตรียมพื้นที่ เพื่อต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา ที่จะเข้ามาในพื้นที่
 
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กึ้ดหลวง และ ฝายประชารัฐ บ้านแม่กึ้ดหลวง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จว.ตาก

นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ.


                                        นพค.34ฯ ได้ดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นถนนลาดยางระยะทาง Cape Seal
ขนาด 5 เมตร ระยะทาง 0.440 กม. โดยร่วมกับ ศิษยานุศิษย์ วัดเขาพนมสัจจฉัมพรรณรังสี (วัดเขาชี)
บริษัท ดีฟาสต์ ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ THAIPETRO POWER GROUP CO.LTD มีความร่วมมือของภาคเอกชนซึ่งสนับสนุนวัสดุ
และงบประมาณ ภาคประชาชนซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างทาง ตลอดจนสนับสนุนงบประมา 
 และ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.
34 สนภ.3 นทพ.สนับสนุนเครื่องจักรและ เจ้าหน้าที่
และได้ทำพิธีเปิดถนนดังกล่าวใน
5 ธ.ค.60ณ วัดเขาชี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
                                                                                                                                                                                                

                                                                                  


                                                                                                                                    นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.

18 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในโครงการ "ประชารัฐ" โดยร่วมกับนายอำเภอเวียงแก่น ,ส่วนราชการ ,อปท. และภาคเอกชน
ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
2561 ให้กับราษฏร ต.หล่ายงาว ณ ฝายชะลอน้ำ บ.หล่ายงาว ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย