วันนี้ (21มี.ค.61) เวลา 08:00-12:00 บก.ทท. (นทพ.)โดย สนภ.3 นทพ.และนพค.32 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา
โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยมี  พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและประธานกรรมการจิตอาสา เป็นประธานเปิดงาน ปฎิบัติกิจกรรมบริเวณคลองแม่ข่าดังนี้
- ทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- เก็บขยะ วัสดุเหลือใช้ เก็บวัชพืช ผักตบชวา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน 1,110 คน  ประกอบด้วยกำลังพลของ 
- บก.สนภ.3นทพ.  จำนวน10 นาย
- นพค.32 สนภ.3 นทพ.จำนวน 40 นาย
: นรอ. สังกัด บก.ทท. จำนวน 1 นาย คือ
พล.ต. อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
: ประชาชนจิตอาสา/มทบ.33/พล.ร.7/ตำรวจ/ชลประทาน รวม จำนวน   1,060 คน

เมื่อ 26 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. และ นพค.32 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับจิตอาสาทุกภาคส่วนใน จว.ช.ม. 
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข  โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา 
ช่วงที่ 6 ปฏิบัติงานตั้งแต่บริเวณสะพานหมื่นด้ามพร้าคต ถึงหลังร้านเด่นชัยเทรดดิ้ง ระยะทาง 332 เมตร 
โดย การตัดหญ้าบริเวณริมตลิ่งลำน้ำ ตลอดจนกำจัดขยะและวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สนภ.3 นทพ. และ นพค.๓32 สนภ.3 นทพ. รวม จำนวน 34 นาย

- กำลังจิตอาสา พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 

- กำลังจิตอาสา สำนักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล, งานรักษาความสะอาด เทศบาลนครเชียงใหม่

- กำลังจิตอาสาอำเภอเมือง 

รวม ทั้งสิ้น 350 นาย

จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน
จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า