พันเอก พงศธร  บุญฟู
เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3

 

พันเอก เชิดชัย   สุคนธสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3

 

 

 

 

 

 

พันเอก ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันเอก ยศศักดิ์  บรรเทา
รองเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3